Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden opslag

Artikel 1: Voorwerp en aard van de overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen een
vennootschap van de Verhuisbedrijf Utrecht VBU, hierna te noemen ‘Verhuisbedrijf Utrecht VBU ‘,
enerzijds en huurders die opslagruimte gebruiken, hierna te noemen ‘de klant‘,
anderzijds. Enerzijds worden de Verhuisbedrijf Utrecht VBU vestiging, de gebruikte
opslagruimte, het opslagproduct of de opslagdienst ‘de opslag’ genoemd terwijl de
Algemene Verhuur Voorwaarden anderzijds ‘de Overeenkomst’ zullen genoemd worden.
Inzake de goederen die worden opgeslagen of die waar ook geplaatst worden op de
Verhuisbedrijf Utrecht VBU vestiging (met inbegrip van de opslagruimte) zal de referentie‘
de Goederen’ gebruikt worden.

Artikel 2: Bestemming en gebruik

2.1 Verhuisbedrijf Utrecht VBU verhuurt aan de klant opslagruimte conform de bepalingen
van de Overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de klant
niet toegestaan de gehuurde een andere bestemming te geven. De klant erkent uitdrukkelijk
en stemt ermee in dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Klant
inzake de opslag een eigendoms of enig ander zakelijk recht verwerft. Verhuisbedrijf Utrecht
VBU zal bovendien inzake de gehuurde opslag en/of de opslagen Goederen hoe dan ook
nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer. Bij het aangaan van de Overeenkomst
garandeert de klant als enige de juridische en/of economische eigendom van de Goederen
te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de Goederen te aanvaarden.
De klant zal Verhuisbedrijf Utrecht VBU vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kost,
vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de Goederen (met
inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht
of het recht op bezit).

2.2 De klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze Overeenkomst, de wet en de
plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale
overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

2.3 Het is de klant NIET toegestaan:

  • De opslag als werkplaats te gebruiken,
    handelsactiviteiten te voeren vanuit de opslag,
  • De opslag te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een
    vennootschap,
  • De opslag te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in het
    kader van belastingfraude.

2.4 Het is de klant STRIKT VERBODEN in de Opslag de volgende Goederen op te slaan (deze
lijst is niet uitputtend): verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en
deze toegang te geven tot de opslag voor verificatie doeleinden (alle kosten hiervan komen
ten laste van de klant). Verhuisbedrijf Utrecht VBU kan, maar is niet verplicht, de Klant
hiervan in kennis te stellen.

• juwelen, bont, kustvoorwerpen, antiek, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen,
voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde.
• cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,
• elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft,
• vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme,
• afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke
afvalstoffen), voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig
verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen
veroorzaken,
• vuurwapens, springstoffen of munitie,
• illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn
zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz…
• chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten,
• asbest en/of blauwleer,
• (kunst) mest,
• gasflessen en/of accu’s, • vuurwerk,
• alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als
zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals: –
ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen. Giftige, ontvlambare of gevaarlijke
stoffen kunnen meestal worden herkend aan de onderstaande symbolen: Explosief /
ontploffingsgevaar Oxiderend, vergemakkelijkt de ontbranding van een ander product Giftig,
gevaarlijk product dat dodelijk kan zijn Xn/Xi Schadelijk/irriterend, schadelijk of irriterend
(inclusief genetisch schadelijke stoffen) Bijtend/corrosief, tast de huid of materialen aan
Milieugevaarlijk, gevaar voor het milieu Ontvlambaar, ontvlambaar product.

2.5 Indien de klant handelt in strijd met de artikelen 2.3 en/of 2.4 is de klant jegens
Verhuisbedrijf Utrecht VBU aansprakelijk voor alle schade die Verhuisbedrijf Utrecht VBU
hierdoor mocht lijden en stelt de Klant zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging.
De klant neemt er nota van dat Verhuisbedrijf Utrecht VBU. de Goederen niet zal
controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de
Overeenkomst.

2.6 In het geval wordt vermoed dat de klant in strijd handelt met deze Overeenkomst, meer
bepaald in strijd met artikel 2, dan heeft Verhuisbedrijf Utrecht VBU het recht maar niet de
verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven
tot de opslag voor verificatie doeleinden (alle kosten hiervan komen ten laste van de klant).
Verhuisbedrijf Utrecht VBU. en kan, maar is niet verplicht, de klant hiervan in kennis te
stellen.

Artikel 3: Huurperiode

3.1 Een Overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een initiële minimum periode van 1
maand. Na deze minimum periode van 1 maand wordt de Overeenkomst automatisch voor
een onbepaalde duur verlengd en kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk worden
opgezegd door de een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving met
een opzegtermijn van tenminste 15 dagen.

Artikel 4: Huurprijs en wanbetaling

4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand vooraf
gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing).
Bij de ondertekening van de Overeenkomst moet de klant (i) een eerste verschuldigde
factuur betalen die slaat op de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten in
verband met de 1ste maand opslag. In het geval dat de klant de Opslag effectief in gebruik
neemt na de 15de dag van een kalendermaand dan is de klant bij ondertekening van de
Overeenkomst tevens de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten voor de
volgende kalendermaand verschuldigd.

4.2 De huurprijs (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de eerste zes (6) maanden
van de Overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt Verhuisbedrijf Utrecht VBU zich het
recht de huurprijs en eventuele kosten op gezette tijden te herzien. Herziene huurprijzen en
kosten zijn van toepassing 30 dagen na publicatie of schriftelijke kennisgeving door
Verhuisbedrijf Utrecht VBU kan bij de ondertekening van de Overeenkomst aan de klant een
bijkomende waarborgsom vragen, gelijk aan 1 maand huur, teneinde een correcte naleving van
de overeenkomst te verzekeren. Verhuisbedrijf Utrecht VBU kan alle onbetaalde huurgelden,
vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van de Overeenkomst verhalen op deze
waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien Verhuisbedrijf Utrecht VBU het nodig acht
verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan de moet de Klant onmiddellijk
de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de
initieel betaalde waarborg. Er worden door Verhuisbedrijf Utrecht VBU nooit intresten
betaald op gestorte waarborgen.

4.3 De klant verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en kosten vooraf te betalen, voor
de eerste dag van elke kalendermaand. De klant is bij niet nakoming hiervan zonder dat
enige kennisgeving is vereist, in verzuim.

4.4 Als de klant alvorens de opslag effectief in gebruik te nemen de Overeenkomst opzegt of
wijzigt is de Klant desondanks een vergoeding aan Verhuisbedrijf Utrecht VBU verschuldigd
gelijk aan de huurprijs en eventuele kosten voor een periode van 15 dagen. De rest van de
huurgelden, vergoedingen en kosten betaald bij de ondertekening van de inventarisatielijst
/overeenkomst zal door Verhuisbedrijf Utrecht VBU aan de klant terugbetaald worden.
Hiervoor wordt een betaaltermijn gehanteerd van 4 weken. Betaalde verzekeringspremies
zullen nooit het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.

4.5 Verhuisbedrijf Utrecht VBU mag naar eigen inzicht, voor de verzending van de
maandelijkse huurprijs en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen en
daarvoor het door de klant opgegeven e-mail adres gebruiken. Daarnaast aanvaardt de
klant, voor alle doeleinden, email als een correct en afdoende middel van communicatie
tussen Verhuisbedrijf Utrecht VBU en de klant.

4.6 Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de
overeengekomen betaaldatum, dan mag Verhuisbedrijf Utrecht VBU de Klant de toegang tot
de opslag ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is.
Verhuisbedrijf Utrecht VBU heeft tevens het recht de klant een administratieve vergoeding
aan te rekenen als volgt: 20 EUR voor de 1ste herinnering en 20 EUR voor de 2de
herinnering. Bij iedere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling kunnen bijkomende
incassokosten conform artikel 12.3 aangerekend worden.

4.7 Zodra de Klant in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd
krachtens de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de overeengekomen
betaaldatum dan verwerft Verhuisbedrijf Utrecht VBU de volgende aanvullende rechten: (a)
de mogelijkheid, naar eigen inzicht, de Goederen te verwijderen uit de opslag teneinde deze
over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig
verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht, (c) de mogelijkheid om alle
kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de Goederen aan de klant in
rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die
herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen, (d) de mogelijkheid
de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de klant een maandelijkse
bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse
huurprijs, (e) de mogelijkheid voor Verhuisbedrijf Utrecht VBU de Goederen in de opslag als
verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te
ontdoen van deze Goederen.

4.8 De klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de opslag tot zekerheid dienen van
Verhuisbedrijf Utrecht VBU recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som
verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment
dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de
Goederen in de opslag tot een verlies van eigendom kan leiden.

Artikel 5: Huishoudelijk Reglement

5.1 Toegang tot de opslag van Verhuisbedrijf Utrecht VBU De klant kan alleen bij de opslag
komen, indien er medewerkers van Verhuisbedrijf Utrecht VBU aanwezig zijn. Ook dient dit
op afspraak gedaan te worden.

Artikel 6: Bepaling van de aansprakelijkheden

6.1 Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de opslag wordt altijd en uitsluitend
door de klant gedragen. Verhuisbedrijf Utrecht VBU is niet aansprakelijk voor enige schade
aan de Goederen noch zal Verhuisbedrijf Utrecht VBU aansprakelijk zijn voor enige andere
schade of economisch verlies van de klant. Verhuisbedrijf Utrecht VBU geeft de klant geen
garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake
de opslag. Verhuisbedrijf Utrecht VBU zal de Goederen niet controleren en zal ook niet
nagaan of de Goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn
met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze Overeenkomst.
Verhuisbedrijf Utrecht VBU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de
klant indien de opslag van de Goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.

6.2 De klant zal Verhuisbedrijf Utrecht VBU, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen
kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die Verhuisbedrijf Utrecht VBU
lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de klant van de opslag waaronder alle door
een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het gebruik van
een opslag door de klant.

6.3 Verhuisbedrijf Utrecht VBU is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade
geleden door de klant met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste
kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als
gevolg van de activiteiten van andere klanten of als gevolg van belemmeringen in het
gebruik van de opslag veroorzaakt door derden.

6.4 De klant gaat ermee akkoord dat gegeven (a) de beschikbaarheid van verzekering
teneinde de waarde van de Goederen te beschermen, (b) het feit dat Verhuisbedrijf Utrecht
VBU geen toegang heeft tot de opslag en het gebruik door de klant van de opslag te
controleren, (c) het feit dat Verhuisbedrijf Utrecht VBU niet de gelegenheid heeft om het
risico correct in te schatten, en (d) het potentieel grote verschil tussen de door klant
betaalde huurgelden/kosten en de schade die klant mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en
beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 6 billijk en redelijk zijn.

Artikel 7: Verplichting tot verzekering

7.1 Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst moet de klant de Goederen
verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een all-risks goederenverzekering
teneinde de volledige waarde van de Goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal
alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van opzet en grove nalatigheid
door Verhuisbedrijf Utrecht VBU voor het risico en de rekening van klant zijn. In het geval
dat een dergelijke verzekering niet onderschreven wordt via Verhuisbedrijf Utrecht VBU,
stemt klant ermee in om deze verzekering te onderschrijven bij een gerenommeerde
verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van
Verhuisbedrijf Utrecht VBU bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle
rechten van verhaal jegens Verhuisbedrijf Utrecht VBU, Verhuisbedrijf Utrecht VBU
verzekeraars en contractuele partners. Bovendien heeft de klant bij het afsluiten van de
Overeenkomst de verplichting Verhuisbedrijf Utrecht VBU een bewijs (certificaat) van
dergelijke verzekering te verschaffen. Zolang een dergelijk bewijs niet is afgeleverd, moet
klant een all-risk goederenverzekering onderschrijven via Verhuisbedrijf Utrecht VBU. De
klant zal Verhuisbedrijf Utrecht VBU, Verhuisbedrijf Utrecht VBU verzekeraars en
contractuele partners altijd vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaal
aanspraken door de verzekeraars van de klant.

Artikel 8: Onderhoud en herstellingen

8.1 De klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de
op of de eigendom van derden. In het geval van schade aan de eigendom van derden of
Verhuisbedrijf Utrecht VBU eigendom, is Verhuisbedrijf Utrecht VBU te allen tijde gerechtigd
om herstellingen uit te voeren ten koste van de klant. De klant stemt ermee in de betaling
van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen 7 dagen na het versturen van
een dergelijke factuur.

8.2 In het geval dat Verhuisbedrijf Utrecht VBU toegang nodig heeft tot de opslag of indien
de Goederen vanuit de opslag dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde
doeleinden, zal Verhuisbedrijf Utrecht VBU de klant hiervan inlichten indien de tijd en
omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal Verhuisbedrijf Utrecht VBU aan de klant
verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere opslag.
Indien de klant nalaat dit te doen kan Verhuisbedrijf Utrecht VBU de opslag betreden
teneinde de Goederen, met de nodige zorg maar op risico van de klant, zelf naar een andere
opslag te verplaatsen.

Artikel 9: Toegang vanwege Verhuisbedrijf Utrecht VBU en/of derden

9.1 In principe zullen Verhuisbedrijf Utrecht VBU en haar medewerkers de opslag pas
betreden met voorafgaande toestemming van de klant tenzij in deze Overeenkomst anders
is bepaald.

9.2 In noodgevallen kan Verhuisbedrijf Utrecht VBU ook zonder toestemming van de klant of
waarschuwing aan de klant de opslag te betreden. Met noodgevallen wordt hier onder meer
bedoeld onderhoud, herstellingen en renovatie alsook alle plotselinge gebeurtenissen die
een dringende toegang noodzakelijk maken.

9.3 Na de opslag te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 9 heeft
Verhuisbedrijf Utrecht VBU het recht om een inventaris van de opgeslagen Goederen op te
stellen.

Artikel 10: Niet naleven en ontbinding Overeenkomst

10.1 In het geval dat de klant: a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet,
nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; of b) nalaat de verplichtingen onder de
bepalingen van deze Overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake
verschuldigde huurgelden en kosten); of c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of
en andere insolventie gerelateerde maatregel, dan verkrijgt Verhuisbedrijf Utrecht VBU het
recht te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en
zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden.
Bovendien zal Verhuisbedrijf Utrecht VBU gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen,
huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de klant.

10.2 In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de klant omtrent de
beëindiging worden ingelicht en zal de klant zijn/haar Goederen uit de opslag moeten
verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de klant nalaat hiertoe over te
gaan, zal Verhuisbedrijf Utrecht VBU toepassing kunnen maken van de rechten verleend
onder artikel 4, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of er zich van te
ontdoen.

Artikel 11: Mededelingen, adreswijziging

11.1 Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst mag Verhuisbedrijf Utrecht VBU, alle
mededelingen of communicaties aan de klant per email of andere elektronische middelen
(op het emailadres of enig ander elektronisch adres dat door de klant medegedeeld werd).

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst vallen
in principe onder de bevoegdheid van de Rechtbanken waar de opslag gevestigd is. Dit doet
geen afbreuk aan het recht van Verhuisbedrijf Utrecht VBU om beroep te doen op een
andere Rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.

12.2 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of
gebied van toepassing waar de opslag gevestigd is.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de
geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde
of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het
dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of
vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

13.2 De klant begrijpt en aanvaardt deze algemene verhuurvoorwaarden en de klant
aanvaardt dat de algemene voorwaarden gratis beschikbaar zijn zowel in de vorm van een
papieren exemplaar. Verhuisbedrijf Utrecht VBU is gerechtigd deze algemene
verhuurvoorwaarden te wijzigen (de klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele
wijzigingen ingelicht via de post, email. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van
toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van Verhuisbedrijf Utrecht VBU werd
ontvangen. De klant wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de klant binnen
de voormelde 30 dagen periode Verhuisbedrijf Utrecht VBU er schriftelijk van heeft ingelicht
het niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de
algemene voorwaarden, is de klant gerechtigd de Overeenkomst vanaf de ingangsdatum van
de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen (met in acht name van een
opzegtermijn van 15 dagen).
Alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zullen geacht hoofdelijk en gezamenlijk
te zijn, wanneer de klant bestaat uit 2 of meer personen.

De Algemene Voorwaarden Opslag zijn ook te downloaden als PDF-bestand.

Betaalbaar verhuisbedrijf

Professionele verhuizing al vanaf 80 euro

365 dagen per jaar

Altijd zonder toeslagen en verborgen kosten.

Track & Trace code

Volg jouw spullen tijdens transport voor een veilig gevoel

Snel antwoord

Altijd binnen 24 uur reactie

100% klanttevredenheid

Wij gaan door tot je tevreden bent

9,3 10
Klanten Vertellen      
5180 Beoordelingen
Zelf beoordelen Bekijk beoordelingen